Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

AQUATEHNIKA d.o.o objavljuje natječaj za radno mjesto direktor-uprava

UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

-VŠS, VSS – građevinskog smjera
-najmanje deset (10) godina iskustva na rukovodećim poslovima u građevinarstvu
-izražene komunikacijske sposobnosti, organizacijske i analitičke vještine
-sposobnost koordinacije i motiviranja suradnika
-spremnost na stručno usavršavanje
-posjedovanje važeće vozačke dozvole “B” kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u građevinarstvu, presliku domovnice, presliku vozačke dozvole kao i javnobilježnički ovjerenu izjavu da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, prijevare, terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranja novca ili financiranja terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima, a sve sukladno odredbama Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 144/12. 56/15., 61/15.).

Ukoliko ste uz navedeno, spremni na ozbiljan pristup radu, zamolbu sa životopisom, u roku od 8 dana dostavite na adresu:

AQUATEHNIKA d.o.o., Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, s naznakom “prijava na natječaj za radno mjesto".

U Varaždinu, 15.11.2017. godine

Aquatehnika d.o.o.


 

Na vrh
Korisni linkovi